Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Протокол 1 Обществен съвет

ПРОТОКОЛ

№ 1/10.12.2019 г.

ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА РОДИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД СЕПТЕМВРИ

 

 Днес, 10.12.2019 година, в 17:30 часа, в изпълнение на чл. 266, ал. 2 от ЗПУО се проведе събрание на представителите на родителите на всяка паралелка от училище СУ „Христо Ботев” – град Септември.

На събранието присъстваха 34 членове с право на глас. Всички присъстващи на събранието родители са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Събранието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Избор на членове на обществения съвет към СУ „Христо Ботев”.
 2. Избор на резервни членове на обществения съвет към СУ „Христо Ботев”.

По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните предложения за представители на родителите в обществения съвет към СУ „Христо Ботев”:

 1. Станислава Генина предложи свещеноиконом Йордан Василев – представител на родителите, изявена личност на обществения живот на града;
 2. Стефка Сталева предложи Нина Христоскова – Чепилова – представител на родителите;
 3. Нина Христоскова – Чепилова предложи Ирина Стоицова - представител на родителите;
 4. Десислава Ханджийска предложи Силвия Гаргова - представител на родителите.

След проведеното гласуване за всеки отделен кандидат по реда на направените предложения, кандидатите получиха следния брой гласове:

№ по ред:

Име, презиме, фамилия

Брой получени гласове

„за

„против

„въздържал се

 1.  

Йордан Георгиев Василев

34

няма

няма

 1.  

Нина Ангелова Христоскова – Чепилова

34

няма

няма

 1.  

Ирина Димитрова Стоицева

34

няма

няма

 1.  

Силвия Любомирова Гаргова

34

няма

няма

Въз основа на резултатите от гласуването, за представители на родителите в обществения съвет към СУ „Христо Ботев“ са избрани:

1. Йордан Георгиев Василев - 34 (тридесет и четири) гласа;
2. Нина Ангелова Христоскова – Чепилова - 34 (тридесет и четири) гласа;
3. Ирина Димитрова Стоицева – 34 (тридесет и четири) гласа;
4. Силвия Любомирова Гаргова – 34 (тридесет и четири) гласа.

По т. 2 от дневния ред, постъпиха следните предложения за резервни членове в обществения съвет към СУ „Христо Ботев”:
1. Дарина Узунова предложи Надя Лазарова – резервен член;
2. Йорданка Пеева предложи Екатерина Михайлова – резервен член;
3. Десислава Ханджийска предложи Таня Василева - резервен член;
След проведеното гласуване за всеки отделен кандидат по реда на направените предложения, кандидатите получиха следния брой гласове:

№ по ред:

Име, презиме, фамилия

Брой получени гласове

„за

„против

„въздържал се

 1.  

Надя Йорданова Лазарова

34

няма

няма

 1.  

Екатерина Димитрова Михайлова

34

няма

няма

 1.  

Таня Василева Василева

34

няма

няма

Въз основа на резултатите от гласуването, за резервни членове в обществения съвет към СУ „Христо Ботев“ са избрани:
1. Надя Йорданова Лазарова – 34 (тридесет и четири) гласа;
2. Екатерина Димитрова Михайлова – 34 (тридесет и четири) гласа;
3. Таня Василева Василева – 34 (тридесет и четири) гласа.

След изчерпване на дневния ред, първото събранието на родителите за излъчване на членове и резервни членове в обществения съвет към СУ „Христо Ботев“ – град Септември се закри.

ДОРОТЕЯ НИКОВА
Протоколчик, определен със Заповед №РД04-2-195/08.11.2019 г.

Popular Tags

Latest News

Search

© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search