График за провеждане на класни работи ЗА IIСРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА IIСРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА IIСРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА IIСРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Прием първи клас, учебна 2020/2021 година

Протокол №5 от проведено заседание на Педагогически съвет на 28.01.2020 година

Дневен и седмичен режим на учениците

Седмично разписание за първи срок

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Училищни учебни планове

Програма за предоставяне на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план на Средно училище "Христо Ботев"

Система за качествени показатели за оценяване на учениците от първи, втори и трети клас

График за провеждане на контролни работи - I срок, учебна 2019/2020 година

График за провеждане на класни работи - I срок, учебна 2019/2020 година

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search