Годишен план-програма на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата, учебна 2020-2021 година

Стратегия за развитие на Средно училище "Христо Ботев" 2021-2025 година

План за действие и финансиране към Стратегия на Средно училище "Христо Ботев", за учебната 2020-2021 година

Годишен план за дейността на Средно училище "Христо Ботев", учебна 2020/2021 година

Правилник за дейността на Средно училище "Христо Ботев", учебна 2020/2021 година

Етичен кодекс на училищната общност, учебна 2020/2021 година

Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, учебна 2020/2021 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието, учебна 2020/2021 година

Програма за превенция на ранното напускане на СУ "Христо Ботев", учебна 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в СУ "Христо Ботев", учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - I А клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - I Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - II A клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - II Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - III A клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - III Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - III Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - IV A клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - IV Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - V А клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - V Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - VI А клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - VI Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - VI В клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - VII A клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - VII Б клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - VIII клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - IX клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - X клас, учебна 2020/2021 година

Училищен учебен план - XI клас, учебна 2020/2021 година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

© 2021 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search