Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Протокол - 1 Обществен съвет

ПРОТОКОЛ

№ 1/10.12.2019 г.

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ „ХРИСТО БОТЕВ

 

 Днес, 10.12.2019 година, в 17:30 часа, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе първото заседание на новоизбраният обществен съвет към СУ „Христо Ботев” – град Септември.

 На заседанието  присъстваха всички 5 (пет) членове с право на глас. Всички присъстващи на заседанието членове са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието протече следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на председател на Обществения съвет на СУ „Христо Ботев”.

По т. 1 от дневния ред, госпожа Силвия Гаргова предложи за ПРЕДСЕДАТЕЛ от състава на обществения съвет да бъде Нина Христоскова – Чепилова. Други предложения не бяха направени.

След проведеното пряко гласуване Нина Христоскова – Чепилова получи следния брой гласове:

№ по ред:

Име, презиме, фамилия

Брой получени гласове

„за

„против

„въздържал се

  1.  

Нина Христоскова – Чепилова

5

няма

няма

 

След изчерпване на дневния ред, първото заседание на обществения съвет към СУ „Христо Ботев“ – град Септември се закри.

 

 

НИНА ХРИСТОСКОВА – ЧЕПИЛОВА

Председател

 

ДОРОТЕЯ НИКОВА

Адм.-техническо лице на ОбС

Popular Tags

Latest News

Search

© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search