Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство на 10.12.2019г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство „СОУ „Христо Ботев” – град Септември към СОУ „Христо Ботев” – град Септември, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 10.12.2019 година (вторник) в 17.30 часа, което ще се проведе във физкултурния салон на училището при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на Съвета на настоятелите.
  2. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите.
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 18.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Посочените в дневния ред документи са обявени на първия етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – град Септември, находяща се на бул. „България” №42

Popular Tags

Latest News

Search

© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search