Иновативно училище

  През учебната 2020/2021 учебна Средно училище „Христо Ботев”, град Септември с РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година се присъединява към семейството на иновативните училища в областта и страната. Ние сме първото иновативно училище на територията на община Септември и едно от 19-те в област Пазарджик.

     Иновативния проект е на тема "Въвеждане на иновация за повишаване на критичното мислене и творчеството на учениците в СУ „Христо Ботев”, град Септември и създаване на позитивен организационен климат в училищната общност".

   Иновативните процеси в училището са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията на обучението, организиране на управлението и обучението по нов начин и използване на нови методи на преподаване. С тях целим създаване на устойчиви партньорски взаимоотношения между родители, учители и ученици, защото смятаме, че ефективното общуване между училището и семейството и целенасочената комуникация с родителите ще мотивира нашите деца за постигане на по-високи образователни резултати.
     В иновацията са включени всички ученици от VIа, VIб и VIв клас – 67 ученици и техните родители в продължение на три години. Включени са  трима класни ръководители, един педагогически съветник и трима учители, преподаващи в групи по занимания по интереси. Всички учители са висококвалифицирани специалисти в своята област.

Първи модул - Въвеждане на система от ваучери

Image
Въвеждане на система от ваучери – в края на всеки месец 50% от учениците в класа получават от класния си ръководител ваучер, в зависимост от допуснатите от тях брой отсъствия по уважителни и неуважителни причини. Ваучери получават само учениците допуснали най-малко отсъствия за месеца. Класните ръководители извършват месечно отчитане на предадените ваучери в карта. Учениците се стремят да получат максимален брой ваучери за учeбна година – 8, колкото е броя на месеците, през които се провежда иновацията.

Втори модул - Извънкласни дейности

Image
Всички ученици от класовете участват по избор в занимания по интереси или училищен проект. В зависимост от предметната област, в която са включени те създават свои продукти, които събират в лично портфолио. На ученик, предал готов продукт, се предоставя талон. Учениците се
стремят да получат максимален брой талони за учебната година – 8, колкото е броят на месеците, през които се провежда иновацията.

Трети модул - Семейна академия

Image
Всеки ученик, съвместно с родителите си, изготвя план за ангажиране на цялото семейство в съвместни дейности за месеците, през които ще се осъществява иновацията. Педагогическият съветник подпомага семействата. Следвайки плана, в края на всеки месец, учениците трябва да удостоверят изпълнението на две планирани дейности със снимков материал или готови продукти, предмети и други. Данните се отразяват и съхраняват в портфолио на семейството „Нашите успехи“. За изпълнени две дейности месечно и удостоверени пред педагогическия съветник, всеки ученик получава един талон.
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
През учебната 2021/2022 година продължи изпълнението на въведената иновация за повишаване на критичното мислене и творчеството на учениците в СУ „Христо Ботев“ гр. Септември и създаване на позитивен организационен климат в училищната общност. Проектът е за втора учебна година в Средно училище „Христо Ботев“ гр. Септември. Той е вдъхновен от желанието на ръководството и колектива на СУ „Христо Ботев“ да бъде първото иновативно училище в община Септември. Продължителност на проекта за иновативно училище: 3 години - до края на 2022/2023 учебната година.
Продължи да функционира въведена система с ваучери, която да стимулира учениците да не закъсняват и да не отсъстват от учебните часове. Нагласата на учениците към извънкласната работа и тяхната мотивация за учене чрез включването им в предпочитани от тях занимания по интереси и проекти се подобри. Това оказва влияние върху възпитанието, личностното им формиране, общуване и подпомага превенцията на агресивните прояви в училище.
Създадената семейна академия допринася за изграждането на позитивна култура на общуване и поведение в семействата, което води до сплотяване и засилване на чувството за сътрудничество в тях.
Иновацията включва три модула, които се провеждат от месец октомври и ще приключат до месец май за всяка учебна година: система от ваучери, извънкласни дейности и семейна академия.
В иновацията са включени всички ученици от VIIа, VIIб и VIIв клас – 65 ученици и техните родители в продължение на три години. Включени са  трима класни ръководители, един педагогически съветник и трима учители, преподаващи в групи по занимания по интереси. Всички учители са висококвалифицирани специалисти в своята област.
Учителите разработят по график на часовете в групите, а провеждането на заниманията е обезпечено с необходимите материали.
VIIа клас
Включени са 98% от учениците в извънкласни дейности; брой отчетени талони за
извънкласни дейности – 24 отчетени талони, за отсъствия – 26, за семейна академия - 8
Включени са 70% от учениците в „Семейна академия“
VIIб клас
Включени са 98% от учениците в извънкласни дейности.
Включени са 50% от учениците в „Семейна академия“
VIIв клас
Включени са 98% от учениците в извънкласни дейности
Включени са 50% от учениците в „Семейна академия“
Ученици, отчели най- много талони VIIв клас- 7.
В началото на учебната година се проведе среща на учениците от седми клас и класните ръководители с педагогическия съветник, в която се обмениха добри практики между учениците за начина, по който успяват да изпълнят задачите по проекта. Наградените от миналата учебна година ученици представиха своя опит. Наблюдава се стремеж за намаляване броя на отсъствията, с изключение на отсъствията по уважителни причини. Наблюдава се подобрение в поведението и общуването на учениците в прекарваното време с родителите.

Представяне на дейности по иновативния проект

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search