Занимания по интереси

Екология

Екологичното възпитание е продължителен процес, който цели осъзнаване на екологичните проблеми, усвояване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство на  отговорност за рационалното използване на природните ресурси, както и насърчаване на  действия по посока опазване на природата и устойчиво развитие.

1.Целева група:

Ще бъдат обучени 17 деца от 5 и 6 клас. Придобитите теоретични знания те ще приложат на практика при засаждане на растителни видови и дейности, свързани с почистване на средата от замърсяване. Децата, заедно с родителите си ще обогатяват знанията си за същността, принципите, показателите и индикаторите на устойчивото развитие на околната среда чрез активно включване в заниманията.

                                               3.Планирани дейности:

- Управление на заниманията – Изпълнение и отчитане на всички дейности в клуб “Екоклуб“.

-Подготвителни дейности – подготовка на печатни материали за обученията; определяне на участници в обученията

-Обучителни дейности – Провеждане на теоретични и практически дейности, рисунки, табла, презентации, диплянки, работни листи, макети

I.Цели:

1Да се формира екологично съзнание и екологична култура у учениците

2.Повишаване на здравната култура на учениците в различни аспекти и изграждане на здравословни навици на живот

3.Да се разширят знанията за   природни ресурси, процеси и явления, водещи до замърсяване  на околната среда.

4.Запознаване със методи  и мерки за намаляване на влиянието на тези замърсители върху околната среда.

5.Да се създаде възможност учениците да извършват дейности, включващи т.нар. приложна екология.

II.Очаквани резултати:

1.Да се разширят познанията върху основните раздели  от екологията.

2.Изграждане на навици за здравословен живот.

3.Развиване на умения за събиране и анализиране на информацията.

4.Изработване на презентации по различни екологични теми

5.Засаждане на растителни видове

6.Изработка на предмети от рециклирани материали

7.Изготвяне на рекламни материали: табла, постери, картички, макети, плакати

8.Организиране на състезателни игри и решаване на викторини

9.Представяне на ученическата дейност пред училищната и родителска общност.

Реализирането на подобен проект би имало възпитателен ефект с оглед развитие на екологичното мислене на учениците и нагласите им , свързани с опазване на околната среда.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЯТА: 2 ч. с продължителност 40 минути

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search