Занимания по интереси

Астроклуб

Цели

Разширяване на знанията и уменията на учениците по астрономия и подкрепа за развитието на ключови компетентности в областта на астрономията, физиката, другите природните науки и технологиите.

Разширяване на знанията за развитието на астрономията като наука и космическите технологии.

Формиране на интерес към развитието на науката и технологиите.

Формиране на ценности чрез патриотично, гражданско, екологично и интеркултурно образование включени като елементи на научното образование по астрономия.

Развиване на умения за събиране, анализиране и критично отношение към информация от различни източници, включително и от интернет, и обработването и.

Обогатяване на научния език.

Постигане на по-висока степен на развиване на функционалната грамотност и дигиталната компетентност на учениците чрез обработване и използване на информация от достоверни научно-популярни източници, включително и със средствата на ИКТ.

Включване на учениците в наблюдения с научна цел и разнообразни интерактивни дейности, осмислящи свободното им време.

Подобряване на уменията на учениците за изразяване чрез творчество и насърчаване на креативното и иновативно мислене.

Създаване на условия за изява на учениците и популяризиране на постиженията им.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search