УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – II СРОК, УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

График за провеждане на контролни работи през II срок , учебна 2018-2019 г.

График за провеждане на КЛАСНИ работи през II срок

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, II СРОК УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици, II срок

ГРАФИК за консултации на педагогическите специалисти по учебни предмети и в самоподготовката в ЦДО

Условия за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование за II срок, 2018-2019 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2018-2019 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I СРОК, УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

Дневен и седмичен режим

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ I СРОК

Статегия на СУ „Христо Ботев“ за периода 2016-2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Мерки за повишаване на качеството на образованието за периода 2016-2020 година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ “ХРИСТО БОТЕВ“, УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ