Хореография

Клубове-логоКлуб „Хореография”

Цели: Съхраняване и поддържане на народните традиции на българи и роми и възпитаване в етническа толерантност и взаимно уважение. Развиване на двигателна, музикална култура и ритмичен усет у децата. Създаване на функциониращи клубове по училища, които ще продължат своята дейност и след приключване на проекта.

В клуб „Хореография“ участваха ученици от І до ІХ клас с ръководител Йордан Зеленгоров.

[ilightbox id=“13″][/ilightbox]