Футбол

Клубове-логоКлуб „Футбол”

Цели: Развитие на физическото възпитание и култура на подрастващите и създаване на трайни връзки между двигателни навици и тактическо мислене. Развитие на морално-волеви качества, които съдействат за създаване на висок интелект, колективен дух и етични отношения.

В клуб „Футбол“ участваха ученици от V до VІІІ клас с ръководител Искър Стойнов.

[ilightbox id=“12″][/ilightbox]