Графици и документи

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА IX КЛАС, УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

Прием на ученици в осми клас за учебната 2018/2019 година

Прием на ученици в първи клас на учебната 2018/2019 година

ДЗИ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ДЗИ – продължителност на модулите по учебни предмети

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Заявление-декларация за постигнати образователни резултати при кандидатстване за стипендия

Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование при кандидатстване за стипендия

Правилник за дейността на училището учебна 2017-2018 година

Седмично разписание за II срок на учебна 2017/2018 година

Седмично разписание за І срок на учебна 2017/2018 година.

График за провеждане на класни и контролни работи

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети и в самоподготовката в ЦДО

График за консултации на педагогическите специалисти по учебни предмети и в самоподготовката в ЦДО за II срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за II срок на учебната 2017/2018 година

График на класните ръководители за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през I срок на учебната 2017/2018 година

Приемно време на педагогическите специалисти през I срок на учебната 2017/2018 

Приемно време на педагогическите специалисти през II срок на учебната 2017/2018 година

Дневен и седмичен режим за учебната 2017/2018 година

Годишен план 2017/2018 година

Правилник за дейността на училището учебна 2017-2018 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Стратегия на СУ „Христо Ботев“ за периода 2016-2020 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието за периода 2016-2020 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Училищен учебен план I А и I Б клас за учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план за II А и II Б клас за учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план за V А и V Б клас за учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план за VI А и VI Б клас за учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план VIII клас за учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план IX клас за учебна 2017/2018 година

Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 година

Бюджет

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

СПИСЪК на учебниците и учебните помагала за учебната 2017-2018 година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ – VIII КЛАС, УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

Прием на ученици в осми клас

Прием на ученици в девети клас

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации

Информация за доставчиците на социални услуги в област Пазарджик

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“