Административни услуги

Преместване и приемане на ученици

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи /образец на заявление за издаване на дубликат на документ/

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)